ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalt ifj. Baghy Tamás (3300 Eger, Rókus köz 2/B tetőtér 5.; „Adatkezelő”) üzemelteti. Jelen adatkezelési tájékoztatóval („Tájékoztató”) tájékoztatjuk Önt, hogy hogyan kezeljük a weboldalunkon beérkező és/vagy szolgáltatásunk igénybevétele során megadott személyes adatait.

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Amennyiben Ön meglátogatja a weboldalt és/vagy igénybe veszi szolgáltatásunkat, az alábbi személyes adatait kezeljük:

A weboldal meglátogatásának időpontja, az Ön IP-címe, az Ön böngészőjének neve és verziója, a weboldalunkat megelőzőn meglátogatott weboldal (URL), bizonyos sütik, valamint kezeljük, kezelhetjük a személyes adatait (az Ön nevét, születési helyét, idejét, e-mail címét, telefonszámát, lakóhelyét, Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya) számát, MKB SZÉP  kártya személyes kódját, bankszámlaszámát), amiket Ön megad a kapcsolat felvételi, illetve panasz bejelentési űrlapon, továbbá a szolgáltatásunk igénybevétele során.

Ön nem köteles megadni az Adatkezelő számára személyes adatait. Azonban ahhoz, hogy a webhely az Ön számára teljes felhasználói élményt nyújtson és/vagy a szolgáltatásink igénybevétele során bizonyos személyes adatainak megadása szükséges.

 1. Az adatok kezelésének célja

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • a) az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát az Önnel való kapcsolattartás, valamint annak érdekében, hogy kéréseire, kérdéseire, észrevételeire válaszolhassunk; az Ön bankszámlaszámát a szolgáltatásunk díjának rendezését igazoló banki kivonat megküldése során vagy a szolgáltatásunk lemondása esetén a díj visszautalása érdekében;
 • b) az Ön nevét, lakóhelyét, SZÉP Kártya számát a szolgáltatásunk igénybevétele során a számla kiállítása érdekében, valamint a SZÉP Kártya személyes azonosító számát, egyes típusú (pl. MKB Bank Nyrt. által kibocsátott) SZÉP Kártyával történő előre indított tranzakció esetében;
 • c) az Ön jogszabályokban meghatározott személyes adatait a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás érdekében;a
 • d) az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát a panaszbejelentések megválaszolása érdekében.

     3. Az adatkezelések jogalapja

A személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük:

 • a 2. a) pontban hivatkozott adatkezelési cél tekintetében az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);
 • a 2. b)-d) pontokban hivatkozott adatkezelési cél tekintetében jogi kötelezettség jogalapon (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

A hozzájárulás jogalap kapcsán tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja a ifjbaghy.tamas@gmail.com e-mail címre küldött e-mailen keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Személyes adatok továbbítása

A 2. pontban meghatározott célokból továbbadjuk személyes adatait a következő címzetteknek:

4.1. Harmadik személyek

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, bármely más hatóság tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az Adatkezelőt. E kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében az Adatkezelő, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, csak azokat a személyes adatokat bocsátja az adatokat igénylő hatóság rendelkezésére, amelyek a kötelező megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

4.2. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Ön személyes adatai az EGT-n kívüli országban nem kerülnek tárolásra és kezelésre.

 1. Megőrzési idő

A személyes adatokat az adatkezelési cél eléréséig kezeli az Adatkezelő, vagy ameddig azok megőrzését jogszabály írja elő az Adatkezelő számára. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Így különösen:

 • a 2. a) pontban rögzített célokból kezelt személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 2 (két) évig őrzi meg az Adatkezelő;
 • a 2. b) pontban rögzített célokból kezelt személyes adatokat aszámlákra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg az Adatkezelő;
 • a 2. c) pontban rögzített célokból kezelt személyes adatokat az adatszolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban előírt időtartamig őrzi meg az Adatkezelő;
 • a 2. d) pontban rögzített célokból kezelt személyes adatokat a panasz megválaszolását követő 5 (öt) évig őrzi meg az Adatkezelő.
 1. Érintetti jogok, jogorvoslathoz való jog

Ön az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban információt kérhet a személyes adataival kapcsolatban, helyesbítést és törlést kérhet, korlátozhatja az adatkezelést, tiltakozhat az adatkezelés ellen, és élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

6.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjáról, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő panasz bejelentési jogáról, az adatok forrásáról.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

6.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részre továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a személyes adatokat továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának , illetve másodpéldányának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

6.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni a(z) ifjbaghy.tamas@gmail.com e-mail címen keresztül.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van panaszt benyújtani az EU felügyeleti hatóságához vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha úgy érzi, hogy megsértették az európai vagy a magyar adatvédelmi jogszabályokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon felül, és azok sérelme nélkül Ön jogosult személyes adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatban bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.